fbpx

Позвънете:  +359 988 903 701

Общи условия за ползване на интернет страницата на ДИНО СПОРТ ЕООД

Чл.1 Настоящите Общи Условия за ползване на интернет страница на ДИНО СПОРТ ЕООД и предоставяните чрез тях услуги уреждат отношенията между ДИНО СПОРТ ЕООД (наричано за краткост https://www.skidino.net/ ) и всяко лице (наричано по-долу за краткост Потребител), което ползва интернет страница на https://www.skidino.net/ и/или услугите, предоставяни чрез нея.

ДИНО СПОРТ ЕООД е търговско дружество, регистрирано в Tърговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК-130457170, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Македония № 24, тел.:+35928683204, Електронна поща: skidino@mail.bg и Удостоверение за извършване на туристическа дейност 05336/ 28.01.2005г., също издаден от Министерството на икономиката, който е валиден за територията на цялата страна.

По смисъла на настоящите условия Интернет страница на https://www.skidino.net/ е страницата https://www.skidino.net/

Чл.2. Потребителите на по смисъла на настоящите Условия са две категории:

ал.1.Активни Потребители – ползващи формите за контакт и онлайн записвания. Потребители, които активно ползват Интернет страница на https://www.skidino.net/ чрез въвеждане на мобилен номер, дата на раждане, и/или е-mail адрес и име. Задължителните данни, които следва да бъдат въведени зависят от целите на ползването – записвания.

ал.2.Неактивни Потребители, които посещават Интернет страница на https://www.skidino.net/, без да използват формите за регистрация и онлайн запитвания.

Чл.3.Настоящите правила са публикувани на Интернет страницата на https://www.skidino.net/ и се считат за приети от Потребителя с факта на влизането му в сайта. Потребителят се задължава да ползва услугите в съответствие с изискванията на настоящите Общи Условия.

Чл.4. С приемането на настоящите Общи Условия, Потребителят е информиран и се съгласява, https://www.skidino.net/ да изпраща повиквания, съобщения и електронна поща за целите на директния маркетинг и реклама на собствени услуги на предприятието или на услуги и продукти на трети лица, като предоставя възможност на всеки Потребител, в случай на получаване на повикване, съобщение или електронна поща за целите на директния маркетинг, да изрази несъгласие с бъдещо получаване на подобни съобщения.

https://www.skidino.net/ изпълнява всеки отказ за получаване на бъдещи съобщения за маркетингови цели.

Чл.5. Забранено нарушаването на авторски и сродни на https://www.skidino.net/ права, права върху търговски марки или други права на интелектуална собственост. Трафикът към мобилната версия на уеб сайта https://www.skidino.net/, собственост на https://www.skidino.net/ e безплатен.

Чл.6. Всеки Потребител, който ползва услуги на Интернет страница на https://www.skidino.net/ има право да изрази мнение по отношение на настоящите Общи Условия чрез изпращане на лично съобщение чрез формата за запитване.

Чл.7.Въпроси, свързани с ползването на предлаганите услуги на Интернет страница на https://www.skidino.net/ , могат да бъдат задавани от Потребител чрез изпращане на съобщение чрез формата за запитване.

Чл.8. Информация, отнасяща се до начините на ползване на съответната Интернет страница на https://www.skidino.net/ , както и до предоставяните чрез нея услуги, може да се получи чрез формата за запитване.

Чл.9. https://www.skidino.net/ се задължава да пази тайната на кореспонденцията, както и да не разгласява дадената персонална информация, предоставена от лицата, без тяхно предварително съгласие, освен ако това не следва по силата на нормативна разпоредба.

Чл.10. https://www.skidino.net/ си запазва правото да не отговаря на запитвания по преценка на администратора.

Чл.11. https://www.skidino.net/не отговаря пред Потребителя за:

ал.1. загуби, пропуснати ползи и други щети, причинени на Потребителя в резултат от ползване на услуги чрез Интернет страница на https://www.skidino.net/ и самата страница от негова страна, както и за невъзможността да се ползват тези услуги;

Ал.2. неспособност на Потребителя да ползва функционалността на интернет страницата;

Ал.3. претенции от трети лица срещу Потребителя при или по повод ползване на функционалността на интернет страницата;

Чл.12. https://www.skidino.net/ не носи отговорност, ако при нарушения на работоспособността на програмното или техническото осигуряване на други доставчици в Интернет или на електронните съобщителни връзки в и/или извън страната, Потребител не може да ползва частично или напълно възможностите на функционалността, предоставяни на Интернет страница на https://www.skidino.net/

Чл.14. https://www.skidino.net/обработва личните данни на физическите лица (Активни Потребители), при спазване на изискванията на Регламент 2016/679 и Наредба №1/30.01.2013 г. за техническите мерки и нива на защита.

Чл.15. https://www.skidino.net/ си запазва правото едностранно да променя настоящите Общи Условия, както и структурата на своята Интернет страница, за което не се задължава да уведомява Потребителите.

Чл.16. За всички неуредени в тези Условия въпроси се прилага действащото в Република България законодателство.

Чл.17. При възникване на спорове страните полагат усилия за доброволното им уреждане по взаимно споразумение. При непостигане на съгласие всяка от страните може да отнесе спора за решаване от компетентен съд.